Intelligent and Bio-inspired Mechanics (IBiM) – Seminar Series

Organizers: Dixia Fan, Qiang Zhong, Sicheng He, Giovanni Iacobello, Kai Zhang, David Rival, Jisheng Zhao, Juan Li


>>> Spring Semester (Feb-Jul 2022) is going to start! <<<

Logo credit to G. Iacobello